Briskeby videregående skole logo

Informasjonsteknologi og medieproduksjon

Skriv en ingress her.

*Søknad gjøres via iSkole. Du må registrere deg først før du får logger inn.

Informasjonsteknologi og medieproduksjon

Praktisk informasjon

 • idéutvikling og kreativ problemløsning
 • om brukerstøtte, nettverk, IT-sikkerhet og programmering
 • innholdsformidling og historiefortelling
 • foto, film og grafisk design
 • kommunikasjon og markedsføring

Du bør være:

 • kreativ
 • Interessert i IT, nettverk og programvare
 • interessert i visuelle uttrykksformer
 • nøyaktig
 • IT-driftsselskaper og IT-avdelinger
 • multimediebedrifter, reklamebyråer eller forlag

 

Yrkesfaglig opplæring fører fram til yrkeskompetanse (med eller uten fag- eller svennebrev). Etter fullført yrkesfaglig opplæring kan du gå ut i arbeid eller ta videre utdanning:

 • Du kan ta videre utdanning på fagskole. En fagskoleutdanning er en kort og yrkesrettet høyere utdanning som er beregnet på de som har gått yrkesfag.
 • Du kan ta Vg3 påbygging til generell studiekompetanse
  – etter Vg2 eller
  – etter oppnådd yrkeskompetanse.
  Da har du mulighet til å ta høyere utdanning ved høyskole eller universitet. Husk at noen studier, f.eks. ingeniør-, realfags- og medisinske studier, forutsetter at du har visse realfag.
 • Du kan også søke opptak til høyere utdanning etter forkurs eller gjennom «Y-veien» (yrkesfaglig vei). Y-veien er beregnet på deg som har relevant yrkeskompetanse. Forkurs og Y-veien er vanligst innen realfags- og ingeniørstudier.
Informasjonsteknologi og medieproduksjon

Tilrettelagt undervisning

Fortell om teleslyngen og hvordan den virker.

Si noe om Roger-systemet osv.

Én-og-én snakker om gangen osv.

Informasjonsteknologi og medieproduksjon

Spesialisering vi tilbyr

Systemadministrator

Nyheter

Les mer
FØR DU SØKER

Søknadsprosess

Søknadsfristen er 1. februar. Men, vi har også løpende inntak resten av året. Dette betyr at du også kan begynne hos oss midt i skoleåret, forutsatt at vi har ledig plass på programområdet du ønsker.

Inntaksreglementet er vedtatt av skolens styre.

Reglementet har sitt rettslige grunnlag i privatskoleloven § 2-1, annet ledd, bokstav f) særskilt tilrettelagd opplæring for funksjonshemma.

Skolens inntakskomité innstiller elever for inntak. Rektor er ansvarlig for inntaket. Inntakskomiteen består av rektor, inspektører, leder for elevtjenesten, rådgiver og avdelingssjef øre, nese, hals Vestre Viken HF.

1. Inntaksreglement for alle skoletilbud på Briskeby videregående skole.

1.1 Briskeby videregående skole har hele landet som inntaksområde.

1.2 Skolen er åpen for alle søkere som oppfyller følgende vilkår:

 • Hørselsutfordringer dokumentert ved for eksempel audiogram eller
  hørselsuttalelse, blant annet:
  • Ensidig/dobbeltsidig hørselstap
  • Cochlea implantert
 • Kan nyttiggjøre seg talespråket i undervisningssituasjonen
 • Kan mestre skolens botilbud dersom eleven ikke kan bo hjemme
 • Har gjennomgått norsk grunnskole eller tilsvarende
 • Har uttalelse om behov for særskilt tilrettelagt opplæring

1.3 Inntaket er begrenset til søkere med lovfestet rett til opplæring etter opplæringsloven.
Inntaket kan prioriteres etter følgende liste:
1. Hvordan eleven fungerer i undervisningssituasjonen i bostedskolen
2. Hvordan eleven fungerer psykososialt

1.4 Voksne med rett til opplæring etter opplæringslovens § 4A-3, skal prioriteres etter ungdom med rett til opplæring etter opplæringslovens § 3-1. Skolen kan også ta inn voksne søkere uten rett til videregående opplæring.

1.5 Søknadsfrist er 1. februar. Elever som søker opptak etter dette tidspunktet skal også tas inn dersom det er ledige plasser. Eleven settes på venteliste dersom det ikke er ledige plasser.

1.6 Søknader for inneværende skoleår som mottas etter 30. September, vil bli behandlet som søknad til andre termin som starter 01. januar.

1.7 Skolens kapasitet er vurdert til 82 elever totalt.

2. Særskilt for opptak til programområder hvor undervisningen gis på annen opplæringsarena.

2.1 Søkere til programområder hvor deler av undervisningen gis på alternativ opplæringsarena må regne med å gjennomføre påkrevde opptaksprøver og må tilfredsstille de karakterkravene som kreves for inntak.

3. Klageadgang.
Avgjørelse om inntak er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2, og søkeren kan påklage vedtaket til departementet (delegert til fylkesmannen), jf. forvaltningsloven. Klage sendes fylkesmannen via skolen senest 3 uker etter at svarbrevet er mottatt.

Klar for å søke?

Vi ser frem til å ha deg som elev på skolen vår!

*Søknad gjøres via iSkole. Du må registrere deg først før du får logger inn.