Ordensreglement

ELEVENES RETTIGHETER OG PLIKTER PÅ BRISKEBY VIDEREGÅENDE SKOLE AS

Elever som etter søknad er tatt inn på skolen har følgende rettigheter og plikter med hjemmel i privatskoleloven:

 • Eleven har krav på undervisning, hjelp og veiledning i samsvar med de bestemmelser som gjelder til enhver tid.
 • Eleven blir medlem av et samfunn som utgjøres av elevene og personalet knyttet til skolen.
 • Eleven må forpliktet seg til å samarbeide med de andre medlemmene i skolesamfunnet og å skape et godt arbeidsmiljø og gode samarbeidsformer.
 • Eleven er forpliktet til å rette seg etter bestemmelser i lov, reglement og instrukser, herunder dette reglementet som skolestyret har fastsatt med hjemmel i privatskoleloven § 3-9.
 • Alle klassene velger en tillitselev m/vara som er klassens talerør. Klassenes tillitselever m/vara utgjør elevrådet (privatskoleloven § 5-3). Elevrådets leder og nestleder er representanter i skolestyret med møte- og talerett, og rett til å få sine meninger innført i styrereferatet (privatskoleoven § 5-1).

NÅR ORDENSREGLEMENTET GJELDER

Reglementet gjelder i skoletiden, på veien til og fra skolen og for skolens digitale læringsarena.

HVA DU SOM ELEV HAR ANSVAR FOR

Du har som elev ansvar for:

 • å følge vanlige normer for god og hensynsfull atferd
 • å rapportere omgående til kontaktlærer alle signaler som kan utvikle seg til vold, mobbing, rasisme eller sextrakassering. Dette gjelder også for sosiale medier.
 • å delta aktivt i opplæringen i den form den blir gitt
 • å møte presis og holde de tidsfrister som skolen setter
 • å skaffe og ha med deg materiell og utstyr som du trenger i opplæringen
 • å oppdatere deg på fagstoff som er gjennomgått i perioder du ikke har vært på skolen
 • å rette deg etter regler for ekskursjoner og andre arrangementer utenfor skolen iskolens regi
 • å bidra til at rettighetene dine oppfylles på best mulig måte
 • å skaffe deg informasjon om ulike aktiviteter i skolens regi, herunder ekskursjoner, lekser, prøver og lignende som finnes på læringsplattformen It’s learning.
 • å melde eventuell feil på FM-utstyret direkte til audioingeniøren
 • ikke å oppbevare penger eller andre verdisaker i klasserom, garderober eller korridorer, da skolen ikke erstatter stjålne eller ødelagte gjenstander

Hvis elever vil slutte ved skolen, må skolen ha skriftlig melding om dette. For umyndige elever må meldingen være attestert av foreldre/foresatte. Før eleven slutter, må han/hun henvende seg til kontaktlærer og rådgiver.

HVA SKOLEN HAR ANSVAR FOR

I følge privatskolelovens § 2-4 andre ledd gjelder opplæringsloven Kap. 9A om elevenes skolemiljø også for skoler som er godkjent etter privatskoleloven med unntak av §§ 9 A-10 og 9 A-11. Briskeby vgs skal ha et skolemiljø med nulltoleranse mot krenking, som mobbing, vold, diskriminering og trakassering.

Skolen har ansvar for at du får:

 • tilpasset opplæring i overensstemmelse med regelverk og rammer
 • underveisvurdering, sluttvurdering og en dokumentasjon av opplæringen
 • skriftlig varsel dersom det er tvil om du kan få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakterer i fag.
 • Skriftlig varsel dersom det er fare for at du i halvårsvurdering med karaktereller i standpunktkarakterer kan få Nokså god eller Lite god i orden og atferd
 • rådgivning om sosiale spørsmål, utdanning og yrkesvalg for å styrke din faglige og personlige utvikling
 • mulighet til å delta i planlegging, gjennomføring og evaluering av opplæringen
 • mulighet til å delta i planlegging og gjennomføring av systematisk arbeid for helse, miljø og sikkerhet på skolen
 • representasjon i råd og utvalg på skolen
 • et trygt og godt skolemiljø. Alle som arbeider på skolen skal følge med på om elevene har et trygt og godt skolemiljø, og de skal gripe inn mot krenking dersom det er mulig. Rektor skal varsles ved mistanke om eller kjennskap til dette

I følge § 9 A-4 har skolen en aktivitetsplikt for å sikre at elevene har et trygt og godt psykososialt skolemiljø. I følge § 9 A-5 har skolen en skjerpet aktivitetsplikt dersom en som arbeider på skolen krenker en elev. Ved mistanke skal dette straks varsles til rektor. Rektor skal varsle skoleeier.

SAMARBEID MED HJEMMET

Så lenge du er umyndig vil skolen ta kontakt med dine foresatte når dette er nødvendig. Du ogdine foresatte kan også kontakte skolen og avtale møte med lærere, rådgivere og skolens ledelse,dersom dere ønsker det.

For ytterligere opplysninger om innholdet i samarbeidet mellom hjem og skole gjelder reglene i forskrift til privatskoleloven § 4-3.

RETNINGSLINJER FOR TILSTEDEVÆRELSE

Elevene har plikt til å møte presis til undervisningen og å delta i undervisningen i den form den blir gitt. Betegnelsen “undervisning i den form den blir gitt” omfatter blant annet vanlig undervisning i klasse/gruppe, selvstendig arbeid i grupper eller alene – på skolen, hjemme, på biblioteket eller annet sted – gjennomføring av prøver og hjemmearbeid til avtalt tid.

 • Ingen må være borte fra undervisningen uten ved sykdom eller tillatelse som er gitt fra skolen. Udokumentert fravær kan føre til nedsatt karakter i orden eller atferd (jf. forskrift til privatskoleloven § 3-5).
 • Hvis en elev blir syk og ikke kan komme på skolen, må skolen få beskjed.  Beskjeden skal sendes til kontaktlærer via It’s Learning, i-Skole eller via mobiltelefon.
 • Hvis en elev er borte tre dager etter hverandre, skal eleven uoppfordret legge frem legeerklæring når han/hun kommer på skolen igjen. Skolen kan også be om legeerklæring ved gjentagende korttidsfravær.
 • Hvis en elev på grunn av sykdom må avbryte undervisningen og gå hjem, skal tillatelse innhentes fra faglærer, kontaktlærer eller skoleledelsen.
 • Elever som ber seg fri:
  •  Faglærer kan gi fri for timer i sitt eget fag.
  • Kontaktlærere kan gi fri hele eller større deler av skoledagen.
  • Søknad om lengre fravær skal begrunnes i skriftlig søknad til rektor, minst 5 dager før lengre fraværet.

Alt fravær registreres i samsvar med forskrift til privatskoleloven § 3-46 og økonomiforskrift til privatskoleloven § 14.

TILSTEDEVÆRELSE OG GRUNNLAGET FOR VURDERING I FAG

Høyt fravær kan føre til at grunnlaget for vurdering med karakter mangler. Dette gjelder både forhalvårsvurdering med karakter og standpunktkarakter.

Grunnlag for vurdering henger sammen med din aktive tilstedeværelse. Planlagt fravær skal avtales.

Fra 1. august 2016 fikk § 3-3 i forskrift til privatskoleloven en bestemmelse om at du ikke skal få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i et fag dersom du har fravær i mer enn 10 prosent av timene i faget. Du kan likevel få vurdering med karakter dersom du kan dokumentere at fraværet i mer enn 10 prosent av timene i faget skyldes slike grunner som er nevnt i bokstavene a) til g) i pkt. 8 i ordensreglementet. Du skal få et varsel om du står i fare for å ikke få karakter på grunn av fravær.

Hvis du ikke får standpunktkarakter, kan du ikke gå opp til eksamen som ordinær elev.

Vi viser til rundskrivet Udir – 3-2016, og forskriften til privatskoleloven § 3-3 siste ledd.

FRAVÆR SOM KAN TREKKES FRA VED FØRING AV KOMPETANSEBEVIS OG VITNEMÅLET

Du kan søke om at fravær på tilsammen 10 dager per skoleår ikke blir ført på vitnemålet dersom det er dokumentert og skyldes:

a) helse- og velferdsgrunner
b) arbeid som tillitsvalgt
c) politisk arbeid (hjelpearbeid) lovpålagt oppmøte
f) representasjon i arrangement på nasjonalt eller internasjonalt nivå
g) fravær i inntil 2 dager når dette er knyttet til religiøs høytid for medlemmer som er tilknyttet annet trossamfunn enn Den norske kirke.

Du er selv ansvarlig for å søke om dette. Bruk skjemaet på It’s Learning. Der finner du også søknadsfristen.Skolen skal trekke fra fraværet når kompetansebeviset/vitnemålet skrives ut. Det er ikke anledning til å gjøre om timefravær til dagsfravær. Fratrekk av fravær gjelder kun hele dager.

Fravær under bokstav a) helsegrunner, må vare i tre sammenhengende ukedager for å komme inn under unntaket. Det er kun fravær fra og med fjerde sykdomsdag, som dokumenteres med legeattest, som kan trekkes fra.

Dersom du har avtale om organisert studiearbeid eller skoleadministrative gjøremål med faglærer eller rektor, skal dette ikke regnes som fravær.

ORDEN OG OPPFØRSEL

Generelt om orden og oppførsel

Vi i skolesamfunnet skal utvise god orden og atferd og ta hensyn til hverandre. Dette er viktig for å skape et godt arbeids- og læringsmiljø. Vi har sammen ansvar for å:

 • ivareta og styrke arbeids- og læringsmiljøet ved å opptre til beste for fellesskapet
 • motvirke nedsettende og krenkende språkbruk og atferd. Krenkende adferd, som mobbing,   vold, diskriminering og trakassering, aksepteres ikke i noen form, verken fysisk, verbalt eller digitalt

Å overholde disse reglene er også et individuelt ansvar.

Du har et individuelt ansvar for:

 • å overholde forbudet mot røyking og snusing i skoletiden (kl 08:30- 16:00), både på skolens område og utenfor (jf. tobakkskadeloven § 27). Utenom denne tiden er bruk av tobakk kun tillatt på merkede røykeplasser på skolens uteområde.
 • å overholde forbudet mot bruk og oppbevaring av rusmidler på skolens område eller i nærheten av skolen, heller ikke i forbindelse med fester eller arrangementer i eller utenfor skolen i skolens regi.
 • å overholde forbudet mot å ta medieopptak (video, lyd og bilde) av elever og ansatte uten tillatelse av den eller de det tas opptak av. Andres nettprofiler og kontoer er deres eiendom, misbruk av disse er identitetstyveri
 • å gjøre deg kjent med brannvernsregler og rømningsveier
 • å overholde forbudet mot å bruke mobiltelefon eller digitale hjelpemidler i timene utenom det som avtales med lærer. Brudd på denne bestemmelsen medfører at læreren kan inndra mobiltelefonen eller hjelpemiddelet for resten av timen.

Karakter i orden

Ved fastsetting av karakter i orden vil skolen vurdere om du er forberedt til opplæringen og hvordan arbeidsinnsatsen og arbeidsvanene dine er. Dette innebærer blant annet om du er punktlig, følger opp arbeid som skal gjøres, og har med nødvendige læremidler og nødvendig utstyr til opplæringen.

Karakter i atferd

Grunnlaget for vurdering i atferd er knyttet til mennesker og eiendeler, eksempelvis hvordan du oppfører deg overfor medelever, lærere og andre du kommer i kontakt med i forbindelse med opplæringen. Det innebærer også at du viser respekt for- og tar hensyn til andre og andres eiendom.

Felles om karakterer i orden og oppførsel

Karakterene fastsettes på grunnlag av en helhetsvurdering av elevens orden og oppførsel og dokumenterte brudd på blant annet ordensreglementet. Vurderingen av orden og oppførsel skal holdes atskilt fra vurderingen av din kompetanse i fag.

Hvis du medvirker til fusk eller forsøk på fusk, kan dette føre til at skolen iverksetter sanksjoner mot deg, se neste punkt.

Skolen forventer at du møter presis til opplæringen. Hvis du kommer ofte for sent, kan dette føre til nedsatt ordenskarakter.

REAKSJONER VED BRUDD PÅ REGLEMENTET

Du må regne med en reaksjon fra skolen dersom du bryter reglementet. Før skolen iverksetter sanksjoner, skal det være vurdert om det er mulig å bruke hjelpetiltak eller andre reaksjonsmåter. Sanksjonene skal stå i et rimelig forhold til bruddet på ordensreglene. Det er ikke lov å straffe en gruppe for noe ett av gruppens medlemmer har gjort seg skyldig i. Når skolen har ilagt en sanksjon, må du rette deg etter denne.

Reaksjoner kan være at skolen

 • tar kontakt med hjemmet ditt og involverer de foresatte hvis du er under 18 år
 • gir deg anmerkning• gir pålegg om oppgaver for at du skal rette opp skade du har påført skolens bygningereller eiendeler (rydde søppel, vaske gulv, fjerne tagging o.l.)
 • pålegger deg å erstatte eiendeler og annet dersom det er grunnlag for det
 • anmelder deg for antatt straffbare forhold
 • gir deg nedsatt karakter i orden og/eller oppførsel
 • midlertidig inndrar gjenstander som du eier, for eksempel mobiltelefon
 • inndrar rusmidler, tobakk, snus og farlige gjenstander
 • muntlig eller skriftlig gir deg påtale. Påtale kan komme fra lærer eller skolens ledelse
 • sender deg hjem fra ekskursjon
 • viser deg bort fra timen eller en økt på inntil 2 klokketimer
 • viser deg bort fra skolen for resten av dagen
 • viser deg bort fra skolen i inntil fem dager

I tillegg kan følgende reaksjon brukes:

 • bortvisning for resten av skoleåret/tap av rett til videregående opplæring, jf. privatskoleloven § 3-10.

Dette er det din hjemfylkeskommune som fatter vedtak om. Vedtak etter disse reglene kan etter forvaltningsloven påklages til fylkesmannen.

Avgjørelser om bortvisning av elev fattes etter følgende regler:

Resten av timen

Delegert til lærer

Resten av dagen

Rektor

Mer enn én dag

Rektor

Bortvisning gjelder hele skolebygningen.

REAKSJONER VED BRUDD PÅ REGLEMENTET

Før det blir tatt avgjørelse om reaksjoner for alvorlig brudd på reglementet, skal du ha mulighet til å forklare deg muntlig til den som skal ta avgjørelsen. Du kan også ha med deg en som taler din sak (fullmektig) etter bestemmelsene i forvaltningsloven, dette er særlig aktuelt når en alvorlig sanksjon er varslet fra skolens side. Det skal være vurdert andre tiltak før det vedtas en alvorlig sanksjon.

Skolen skal sørge for at saken er godt opplyst før avgjørelse tas. Eventuelle sanksjoner skal stå i forhold til fakta i saken.

Vedtak om bortvisning utover en dag er et enkeltvedtak, og saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven skal følges. Skolen skal begrunne vedtaket, og du skal informeres om retten til å klage. Dersom du vil klage på enkeltvedtak, kan du be om at skolen ikke setter i verk sanksjon før klagen din er behandlet (forvaltningsloven § 42).

I følge § 3-9 i privatskoleloven skal reglementet gjøres kjent for elevene og foreldrene.