Inntaksreglement

Inntaksreglementet er vedtatt av skolens styre.

Reglementet har sitt rettslige grunnlag i privatskoleloven § 2-1, annet ledd, bokstav f) særskilt tilrettelagd opplæring for funksjonshemma.

Skolens inntakskomité innstiller elever for inntak. Rektor er ansvarlig for inntaket. Inntakskomiteen består av rektor, inspektører, leder for elevtjenesten, rådgiver og avdelingssjef øre, nese, hals Vestre Viken HF.

1. Inntaksreglement for alle skoletilbud på Briskeby videregående skole.

1.1 Briskeby videregående skole har hele landet som inntaksområde.

1.2 Skolen er åpen for alle søkere som oppfyller følgende vilkår:

 • Hørselsutfordringer dokumentert ved for eksempel audiogram eller
  hørselsuttalelse, blant annet:
  • Ensidig/dobbeltsidig hørselstap
  • Cochlea implantert
 • Kan nyttiggjøre seg talespråket i undervisningssituasjonen
 • Kan mestre skolens botilbud dersom eleven ikke kan bo hjemme
 • Har gjennomgått norsk grunnskole eller tilsvarende
 • Har uttalelse om behov for særskilt tilrettelagt opplæring

1.3 Inntaket er begrenset til søkere med lovfestet rett til opplæring etter opplæringsloven.
Inntaket kan prioriteres etter følgende liste:
1. Hvordan eleven fungerer i undervisningssituasjonen i bostedskolen
2. Hvordan eleven fungerer psykososialt

1.4 Voksne med rett til opplæring etter opplæringslovens § 4A-3, skal prioriteres etter ungdom med rett til opplæring etter opplæringslovens § 3-1. Skolen kan også ta inn voksne søkere uten rett til videregående opplæring.

1.5 Søknadsfrist er 1. februar. Elever som søker opptak etter dette tidspunktet skal også tas inn dersom det er ledige plasser. Eleven settes på venteliste dersom det ikke er ledige plasser.

1.6 Søknader for inneværende skoleår som mottas etter 30. September, vil bli behandlet som søknad til andre termin som starter 01. januar.

1.7 Skolens kapasitet er vurdert til 82 elever totalt.

2. Særskilt for opptak til programområder hvor undervisningen gis på annen opplæringsarena.

2.1 Søkere til programområder hvor deler av undervisningen gis på alternativ opplæringsarena må regne med å gjennomføre påkrevde opptaksprøver og må tilfredsstille de karakterkravene som kreves for inntak.

3. Klageadgang.
Avgjørelse om inntak er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2, og søkeren kan påklage vedtaket til departementet (delegert til fylkesmannen), jf. forvaltningsloven. Klage sendes fylkesmannen via skolen senest 3 uker etter at svarbrevet er mottatt.