Briskeby videregående skole logo

Bli elev

Vi har løpende inntak hele året. Dette betyr at du kan begynne hos oss midt i skoleåret, forutsatt at vi har ledig plass på programområdet du ønsker.

*Søknad gjøres via iSkole. Du må registrere deg først før du får logger inn.

Informasjon til søkere

Søknadsfrist

Briskeby ligger i Viken (Buskerud) fylke. Søknadsfristen er 1. februar.

Opptakskrav

Krav til søknad

Tilbud om plass på et utdanningsprogram gis under forutsetning av tilstrekkelig antall søkere, eller ledig plass på programmet.

Søker må også ha:

Inntaksreglementet er vedtatt av skolens styre.

Reglementet har sitt rettslige grunnlag i privatskoleloven § 2-1, annet ledd, bokstav f) særskilt tilrettelagd opplæring for funksjonshemma.

Skolens inntakskomité innstiller elever for inntak. Rektor er ansvarlig for inntaket. Inntakskomiteen består av rektor, inspektører, leder for elevtjenesten, rådgiver og avdelingssjef øre, nese, hals Vestre Viken HF.

1. Inntaksreglement for alle skoletilbud på Briskeby videregående skole.

1.1 Briskeby videregående skole har hele landet som inntaksområde.

1.2 Skolen er åpen for alle søkere som oppfyller følgende vilkår:

 • Hørselsutfordringer dokumentert ved for eksempel audiogram eller
  hørselsuttalelse, blant annet:
  • Ensidig/dobbeltsidig hørselstap
  • Cochlea implantert
 • Kan nyttiggjøre seg talespråket i undervisningssituasjonen
 • Kan mestre skolens botilbud dersom eleven ikke kan bo hjemme
 • Har gjennomgått norsk grunnskole eller tilsvarende
 • Har uttalelse om behov for særskilt tilrettelagt opplæring

1.3 Inntaket er begrenset til søkere med lovfestet rett til opplæring etter opplæringsloven.
Inntaket kan prioriteres etter følgende liste:
1. Hvordan eleven fungerer i undervisningssituasjonen i bostedskolen
2. Hvordan eleven fungerer psykososialt

1.4 Voksne med rett til opplæring etter opplæringslovens § 4A-3, skal prioriteres etter ungdom med rett til opplæring etter opplæringslovens § 3-1. Skolen kan også ta inn voksne søkere uten rett til videregående opplæring.

1.5 Søknadsfrist er 1. februar. Elever som søker opptak etter dette tidspunktet skal også tas inn dersom det er ledige plasser. Eleven settes på venteliste dersom det ikke er ledige plasser.

1.6 Søknader for inneværende skoleår som mottas etter 30. September, vil bli behandlet som søknad til andre termin som starter 01. januar.

1.7 Skolens kapasitet er vurdert til 82 elever totalt.

2. Særskilt for opptak til programområder hvor undervisningen gis på annen opplæringsarena.

2.1 Søkere til programområder hvor deler av undervisningen gis på alternativ opplæringsarena må regne med å gjennomføre påkrevde opptaksprøver og må tilfredsstille de karakterkravene som kreves for inntak.

3. Klageadgang.
Avgjørelse om inntak er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2, og søkeren kan påklage vedtaket til departementet (delegert til fylkesmannen), jf. forvaltningsloven. Klage sendes fylkesmannen via skolen senest 3 uker etter at svarbrevet er mottatt.

Bytte skole?

Ønsker du å bytte skole utenom søknadsvinduet, eller er du for sent ute?
Kontakt oss

Trenger du hjelp?

Ønsker du hjelp til utfylling av søknad eller har andre spørsmål?
Kontakt oss

Usikker?

Er det noe du er usikker på, snakk med rådgiver på skolen din, eller kontakt oss direkte.
Kontakt oss